Praca: Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej


Ogłoszenie numer: 2192991, z dnia 2018-12-10

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście"

Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

 

Opis stanowiska

Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2018 r. w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” ul. Wigury 15, 90-302 Łódź z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać”. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani żadnych znaków.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

 

Rada Nadzorcza na piśmie i telefonicznie zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania konkursowego lub odrzuceniu oferty.

Regulamin konkursu dostępny jest  na stronie Spółdzielni www.srodmiescie.lodz.pl

 

 

Wymagania

I. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, ekonomiczne oraz zarządzanie, dopuszcza się kierunki techniczne.
 2. 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym zarządzającym zespołem ludzkim.
 3. Dobra znajomość przepisów prawa spółdzielczego i ustawy o własności lokali oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.
 4. Umiejętność zarządzania majątkiem i finansami spółdzielni.
 5. Pozytywna komunikacja z członkami spółdzielni.
 6. Ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania, zasad komunikacji społecznej i umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy.
 7. Komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
 9. Niekaralność, w tym także za przestępstwo skarbowe.
10. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
11. Pełna dyspozycyjność.
12. Dobra znajomość obsługi komputera.
13. Znajomość przepisów Statutu SMŚ dotyczących zakazu konkurencji oraz spełnieniu warunków i nienaruszaniu zakazów, o których mowa w tych przepisach.
14. Nieprowadzenie przez kandydata, jego małżonka lub jego krewnych, w linii prostej, działalności konkurencyjnej wobec SM „Śródmieście” (rodzącej sytuację konfliktu interesów).


 

 

Oferujemy

II. APLIKACJA KANDYDATA W KONKURSIE POWINNA ZAWIERAĆ

1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (oryginały do wglądu należy posiadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z RN).
5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenie o ukończonych szkoleniach, referencje etc.).
6. Aktualne zaświadczenie KRS o niekaralności wydane w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia dokumentów.
7. Zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (oryginał do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z RN).
8. Koncepcję zarządzania SM „Śródmieście” oraz wizję i strategię działania na najbliższe lata (w dalszym postępowaniu konkursowym – omówienie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z RN).
9. Oświadczenia:
    1) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
    2) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym określonym w ogłoszeniu o konkursie;
    3) o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w szczególności o nieuczestniczeniu jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub wykonujących usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi;
    4) o braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni;
    5) o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni;
    6) o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe;
    7) o niepodleganiu przepisom ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz.1721);
    8) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb postępowania konkursowego.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ