Praca: Asystent rodziny


Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Wola Krzysztoporska
Numer: StPr/21/0183
OBOWIĄZKI:
Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin,motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie, na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach,współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne


Wymagania inne:

1. Wymagania niezbędne:1) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub3) wyksztalcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi i rodziną,4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,5) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.2. Wymagania dodatkowe:1) znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy, w szczególności z zakresu n/w ustaw:a) wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,b) pomocy społecznej i znajomości metodyki pracy z rodziną i dzieckiem,c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,d) przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa rodzinnego,e) przepisów o ochronie danych osobowych,f) kodeksu postępowania administracyjnego,2) inne kompetencje, umiejętności, predyspozycje:a) posiadanie prawo jazdy kat. B i własnego samochodu osobowego,b) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interdyscyplinarnych,c) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,d) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,e) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,f) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności trudnym,g) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Miejsce pracy:

Wola Krzysztoporska


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź
  • Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej, kontrola sprzedaży produktów, obsługa klientów. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: Obsługa komputera Wymagania...

  • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź
  • -kontakt z petentami i kursantami-obsługa komutera-organizacja czasu pracy instruktorów Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: Obsługa komputera

  • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie

łódzkie / Makowiska
  • obsługa urządzeń magazynowych: układnic regałowych. przyjmowanie dostaw towaru, planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej, rozkładanie towaru, oznakowywanie towaru, przygotowywanie...

  • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź
  • - utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń na liniach produkcyjnych- przeprowadzanie okresowych przeglądów maszyn- wykonywanie prac okołoprodukcyjnychGodziny pracy: 5.30-13.30,13.30-21.30. Wymagania...

  • Dodane: wczoraj