Praca: Inspektor do spraw: koordynacji odo w systemach informatycznych w sekcji i wydziału łączności i informatyki kwp w łodzi


Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Inspektor do spraw: koordynacji odo w systemach informatycznych w sekcji i wydziału łączności i informatyki kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/0688
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- koordynuje zadania związane z ochroną danych osobowych realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału,- realizuje procedury związane z ochroną danych osobowych w systemach teleinformatycznych utrzymywanych lub wspieranych przez Wydział,- zarządza obiektami znajdującymi się na kartach mikroprocesorowych oraz obsługuje podsystemy zarządzania użytkownikami i certyfikatami oraz zarządza certyfikatami PKI służącymi do podpisu elektronicznego. Obsługuje Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkowników w Policyjnej Sieci Transmisji Danych w celu zapewnienia dostępu do policyjnych systemów informatycznych.- administruje i odpowiada za utrzymanie bazy użytkowników LDAP w systemie BTUU,- wdraża nowe rozwiązania związane z dostępem użytkowników do baz policyjnych i poza policyjnych,- zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników systemów informatycznych (zwłaszcza LDAP/BTUU),- prowadzi sprawy organizacyjno-kadrowe Wydziału.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:Wykształcenie: średnieDoświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji- przeszkolenie z zakresu danych osobowych- biegła znajomość oprogramowania biurowego MS Office- znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych- znajomość infrastruktury kluczy publicznych- umiejętność planowania i organizacji pracy- umiejętność pracy w zespole- rzetelność, dokładność, systematyczność- kopie dokumentów potwierdzających szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych- posiadanie obywatelstwa polskiego- korzystanie z pełni praw publicznych- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe:Wykształcenie: wyższeDoświadczenie zawodowe do 1 roku w obszarze na podobnym stanowisku- przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,- znajomość zasad funkcjonowania podpisu elektronicznego,- znajomość mechanizmów zarządzania kluczami oraz certyfikatami (PKI),- znajomość oprogramowania PEM-HEART,- znajomość oprogramowania CENTAUR,- znajomość protokołu LDAP,Oferujemy:Dofinansowanie do wypoczynku pracownikówDofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownikówDostępnośćNasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.Warunki pracypraca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na V piętrze.Dodatkowe informacje- wynagrodzenie: 1,5 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3 047,94 zł brutto + wysługa lat,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna -ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.Twoja aplikacja musi zawierać(dokumenty niezbędne)CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających szkolenie z zakresu ochrony danych osobowychOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnychAplikuj do 15 lutego 2021na adres:Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziWydział Kadr i Szkoleniaul. Lutomierska 108/11291-048 Łódźz dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 74032"Dokumenty należy złożyć do: 15.02.2021Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduAplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborzePrzetwarzanie danych osobowychDANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 1. Administratorem Danych Osobowych(ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193Warszawa). 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 047,94 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

łódzkie / Rogowiec
  • Przygotowywanie materiałów i urządzeń spawalniczych do spawania konstrukcji i zbiorników stalowych; przygotowywanie elementów do montażu poprzez scalanie i sczepianie; spawanie gotowych...

  • Dodane: 2021-03-06

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

łódzkie / Rogowiec
  • Opracowywanie programów / rozkrojów na portalową przecinarkę plazmową do cięcia termicznego arkuszy blach; opracowywanie rozkrojów na kształtowniki; opracowywanie instrukcji technologicznych...

  • Dodane: 2021-03-06

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

łódzkie / Rogowiec
  • Praca na maszynach konwencjonalnych, wykonywanie prac obróbki skrawaniem związanych z regeneracją części maszyn i bieżącą produkcją, wykonywanie części typu: tuleje, trzpienie, elementy...

  • Dodane: 2021-03-06

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

łódzkie / Rogowiec
  • Obsługa walcarek manualnych do walcowania blach Kontrola jakości wykonanych elementów. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak, kierunek: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:...

  • Dodane: 2021-03-06