Praca: Inspektor wojewódzki


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 87538

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: kontakty z podmiotami świadczącymi usługi geodezyjne i kartograficzne, kontakty z przedstawicielami organów administracji geodezyjnej i kartograficznej


kilka razy w miesiącu: kontakty z podmiotami świadczącymi usługi geodezyjne i kartograficzne, kontakty z przedstawicielami organów administracji geodezyjnej i kartograficznej


kilka razy w roku: kontakty z pracownikami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w celu ustalenia toku prawidłowości prowadzonych postępowań przy nietypowych sprawach


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa/ starosty/ prezydenta miasta na prawach powiatu) w celu sprawdzenia poprawności realizowanych przez nich zadań
 • rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz skarg i wniosków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przez przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne lub kartograficzne oraz inne jednostki organizacyjne w celu sprawdzenia poprawności realizowanych przez nich zadań
 • przygotowywanie projektów wniosków w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które w sposób rażący naruszyły przepisy prawne obowiązujące w geodezji i kartografii w celu wszczęcia postępowania przez Rzecznika dyscyplinarnego
 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych przez nich prac
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz administracyjnych związanych z zakresem udostępnianych materiałów zasobu lub należnej opłaty, dla których organem jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, przygotowanie projektów decyzji, postanowień, odpowiedzi na skargi w celu wydania decyzji (postanowienia) oraz udzielenia odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad geodezyjną ewidencją siecią uzbrojenia terenu obejmującą informację o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu w celu właściwego gromadzenia informacji w postaci baz danych geodezyjne sieci uzbrojenia terenu
 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w celu właściwego ich utrzymania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego praktyki zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii
 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii zakres 1 i 2
 • znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy, Kpa, Kc, o kontroli w administracji rządowej. Znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowania) stosowanych do prowadzenia przez organy adm. geodezyjnej i kartograficznej baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz kontroli tych baz. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość specjalistycznych programów komputerowych: obsługa baz danych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków- np. EwOpis, GEO-Info Integra oraz baz danych mapy numerycznej np. EwMapa, Geo-Info Mapa, Programów obliczeniowych np. WinKalk, C-Geo itp.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Kuratorium Oświaty w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - elementem...

 • Dodane: 2021-12-06

Komenda Miejska Policji w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, przy monitorze ekranowym, stanowisko zlokalizowane jest na trzecim piętrze - brak windy. Zakres zadań wprowadza dane do bazy KSIP,...

 • Dodane: 2021-12-05

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

łódzkie / Piotrków Trybunalski
 • Warunki pracy STANOWISKO BIUROWE WYPOSAŻONE W KOMPUTER, WARUNKI PRACY LEKKIE, OBSŁUGA KSEROKOPIARKI I FAKSU, W BUDYNKU BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH. Zakres zadań KIEROWANIE, PLANOWANIE I...

 • Dodane: 2021-12-05

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy praca administracyjno biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka),...

 • Dodane: 2021-12-03