Inspektor


2023-08-28


Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej


Rawa Mazowiecka

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 126152

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa


praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


naturalne i sztuczne oświetlenie


brak windy osobowej w budynku, budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych


wystapienia publiczne

Zakres zadań

 • prowadzi akta osobowe oraz inne dokumenty ewidencyjne związane z przebiegiem zatrudnienia policjantów i pracowników
 • sporządza projekty decyzji administracyjnych, regulaminów oraz aktów zarządzania wewnętrznego
 • koordynuje przebieg szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników
 • prowadzi ewidencję badań profilaktycznych, urlopów i zwolnień lekarskich
 • sporządza meldunki, sprawozdania o stanie zatrudnienia, wydarzeniach nadzwyczajnych oraz ze stanu dyscypliny służbowej
 • prowadzi dokumentację z zakresu przygotowań obronnych oraz sprawozdawczości w tym zakresie
 • wprowadza dane do bazy SWOP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy
 • znajomość przepisów ustawy o Policji
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor wojewódzki

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej