Inspektor


2023-09-04


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126431

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterze,

Zakres zadań

 • przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu oraz środków unijnych w celu zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych w jednostce,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWP w Łodzi w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządza wszelkie statystyki i analizy, plany i sprawozdania związane z udzieleniem zamówień publicznych, w szczególności: plan zamówień publicznych i sprawozdanie z udzielonych zamówień. Współprowadzi rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych i rejestr umów,
 • prowadzi monitoring w zakresie zmian przepisów prawa z dziedziny zamówień publicznych oraz orzecznictwa i opinii,
 • archiwizuje dokumentację Sekcji oraz przygotowuje akta do brakowania i zdania do archiwum,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętność korzystania z narzędzi elektronicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe - powyżej 6 miesięcy w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor

2023-10-02

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Miasto: Radomsko

Warunki pracy Praca biurowa, praca w systemie podstawowym, stacjonarna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa monitora ekranowego...

Więcej

Inspektor

2023-09-28

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Miasto: Zgierz

Warunki pracy Praca w pomieszczeniu zamkniętym Praca przy sztucznym oświetleniu Praca administracyjno-biurowa Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy Niedostosowanie...

Więcej

Inspektor

2023-09-26

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...

Więcej