Inspektor


2023-09-06


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126679

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (gminy województwa łódzkiego), stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom.


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w miesiącu: przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w celu prowadzenia uzgodnień roboczych, przedstawienia stanowiska Oddziału w zakresie spornej kwestii,


kilka razy w roku: kontakty z urzędami centralnymi (ministerstwa).


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw z zakresu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w tym: nadzór nad prawidłowością wykorzystania udzielonej dotacji celowej, analiza, weryfikacja wniosków o wypłatę dotacji, weryfikacja rozliczeń/sprawozdań, sprawozdawczości,
 • prowadzenie spraw z zakresu programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w tym: analiza i ocena wniosków na środki z funduszu solidarnościowego, zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdawczość,
 • przygotowywanie i zawieranie (przedkładanie do podpisu), umów i aneksów o udzielenie wsparcia finansowego, w tym: dotacji celowych z budżetu państwa,
 • wprowadzanie umów do systemu informatycznego e-CRU Elektroniczny Centralny Rejestr Umów,
 • prowadzenie kontroli wykorzystania wsparcia finansowego, w tym: dotacji celowych z budżetu państwa.
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego z zastosowaniem systemów teleinformatycznych – Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 • merytoryczna ocena uchwał jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w obszarze pomocy społecznej
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego oraz pożytku publicznego, umiejętność: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, odporność na czynniki stresogenne, wymagana jest wysoka kultura osobista oraz motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność reprezentowania pracodawcy na zewnątrz, znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, znajomość przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor wojewódzki

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej