Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115919

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze,

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję główną sprzętu techniki policyjnej zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wewnętrznymi dla wydziałów KWP, wydziałów KGP z siedzibą w Łodzi oraz KPP/KMP garnizonu łódzkiego,
 • przeprowadza analizę potrzeb w jednostkach organizacyjnych KWP w zakresie zakupu sprzętu techniki policyjnej wraz z jego rozdzielnictwem oraz analizuje stany magazynowe w zakresie materiałów techniki policyjnej. Prowadzi racjonalną gospodarkę magazynową w oparciu o środki budżetowe i zawarte umowy na zakup materiałów techniki policyjnej,
 • sporządza protokoły przekazania sprzętu techniki policyjnej, dokonuje wyceny sprzętu techniki policyjnej inwentaryzowanego w wydziałach KGP, KWP, KMP/KPP w celu przekazania informacji do Wydziału Finansów i Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej. Uczestniczy w komisjach ds. inwentaryzacji sprzętu i materiałów techniki policyjnej i uzbrojenia będącego w użytkowaniu bądź przechowywanego w magazynach,
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na materiały i sprzęt techniki policyjnej dla KWP i jednostek organizacyjnych, uczestniczy w pracach komisji przetargowych w celu właściwego zabezpieczenia potrzeb jednostek w materiały i sprzęt techniki policyjnej,,
 • prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów techniki policyjnej znajdujących się w magazynie na kartach materiałowych dla wydziałów KWP, wydziałów KGP z siedzibą w Łodzi oraz jednostki Policji KMP/KPP,
 • sporządza dokumentację przychodowo - rozchodową dla sprzętu, materiałów w celu zaewidencjonowania, z podziałem na środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
 • prowadzi ewidencję sprzętu i materiałów techniki policyjnej w systemie SWOP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w administracji.
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia.
 • wiedza z zakresu przepisów ustawy o Policji, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ