Praca: Kierownik Laboratorium


Kierownik Laboratorium
Miejsce pracy: Łódź
Zadania:
 • Opracowuje plany pomiarów
 • Koordynuje prace pomiarowe i badawcze prowadzone przez laboratoria, w tym:
  • kontroluje prowadzone badania i pomiary
  • kontroluje opracowanie wyników
  • uzgadnia terminy pomiarów i warunki eksploatacji
  • zaleca wykonanie dodatkowych badań/pomiarów w przypadku uzyskania wyników niejednoznacznych
 • Uczestniczy w utrzymaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, w tym:
  • wnioskuje o przeprowadzenie audytu przez PCA
  • uczestniczy w audytach PCA
  • koordynuje działania naprawcze wynikłe ze spostrzeżeń poaudytowych
  • nadzoruje wdrażanie nowych metod pomiarowych
  • opiniuje zmiany zapisów w księdze jakości laboratoriów
  • gwarantuje dostosowanie dokumentacji laboratoriów do aktualnych przepisów prawnych
  • zapewnia podległym pracownikom dostęp do aktualnych (obowiązujących) norm
 • Monitoruje rozwój rozwiązań w zakresie aparatury i systemów pomiarowych, analizuje wymogi prawne zawarte w normach i rozporządzeniach w celu dostosowania do przyjętych wytycznych BAT (Best Available Technology) oraz inicjuje i nadzoruje wdrażanie zmian
 • Uczestniczy w pomiarach cieplnych i emisyjnych
 • Nadzoruje wyposażenie laboratoriów ruchowych w niezbędny sprzęt i odczynniki
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe o profilu energetycznym, chemicznym, ochrony środowiska lub pokrewne
 • Min. 3 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w labolatorium
 • znajomość norm przedmiotowych
 • znajomość dokumentów PCA i związanych
 • znajomość decyzji środowiskowych
 • znajomość procesów produkcyjnych
 • znajomość metod badawczych stosowanych w laboratoriach
 • obsługa specjalistycznej aparatury pomiarowej
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ