Kierownik oddziału terenowego


2023-08-22


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi


Piotrków Trybunalski

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału terenowego
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 125877

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 • Praca w laboratorium przy wykonywaniu badań laboratoryjnych w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: kontakt  z materiałem biologicznym i chemicznym
 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner) , sprzęt laboratoryjny
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Organizuje i nadzoruje pracę podległym pracownikom.
 • Zatwierdza sprawozdania z badań.
 • Prowadzi i nadzoruje prowadzenie obowiązującej w Oddziale Terenowym dokumentacji.
 • Zatwierdza dokumentację sysytemu zarządzania.
 • Planuje roczne zakupy odczynników i sprzętu.
 • Opiniuje i zatwierdza proponowane działania korygujące i doskonalące oraz uczestniczy w działaniach dotyczących ryzyk i szans.
 • W razie konieczności wykonuje badania laboratoryjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, biologiczne, chemiczne lub biotechnologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w laboratorium w zakresie badań weterynaryjnych, biologicznych, chemicznych lub biotechnologicznych lub w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość zagadnień z zakresu badań laboratoryjnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu systemu zarządzania
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętność delegowania zadań
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych ( pakiet MS Office)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP - w przypadku lekarza weterynarii.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia: