Młodszy specjalista


2023-08-31


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126304

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach), praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: jednostki organizacyjne pomocy społecznej (powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi),


kilka razy w tygodniu: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,


kilka razy w miesiącu: ministerstwo właściwe ds. rodziny


kilka razy w roku: inne organy administracji rządowej i samorządowej, osoby prywatne wnoszące skargi na działalność instytucji pomocy społecznej bądź proszące o interwencję lub informację w zakresie realizowanych przez oddział zadań, podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu państwa.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, którym zlecono realizację zadań w celu oceny jakości działalności i realizacji zadań oraz zgodności zatrudniania kadry z wymaganymi kwalifikacjami. Sporządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli, protokołów pokontrolnych i zaleceń
 • monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania. Koordynowanie działaniami na terenie województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • monitorowanie realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, którym zlecono do realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opiniowanie uchwał w zakresie poprawności merytorycznej
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego nadzorowanych zadań oraz przygotowywanie informacji na zlecenie organów centralnych oraz innych podmiotów na podstawie złożonych przez nie wniosków
 • dokonywanie merytorycznej oceny wniosków i analiza wykorzystania dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w ramach programów rządowych
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie dotyczącym realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie
 • znajomość przepisów ustaw: o przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • umiejętności: stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, pracy w zespole, komunikowania się, bycia odpornym na stres, podejmowania decyzji, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, uczciwość, wysoka kultura osobista. Chęć dalszego doskonalenia się.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

wczoraj

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu dwa dni w tygodniu po 8 godzin Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka) Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

Więcej