Młodszy specjalista


2023-09-07


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126695

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: członkowie gminnych komisji, rolnicy, sadownicy, producenci rolni.


kilka razy w tygodniu: dziennikarze i przedstawiciele samorządu rolniczego.


kilka razy w miesiącu: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


kilka razy w roku: specjaliści z produkcji rolniczej i ogrodniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy.


Praca w terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, wywieranie presji na uzyskanie przychylnych rozstrzygnięć w toku realizowanej procedury szacowania strat.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 

Zakres zadań

 • rozpoznawanie rodzaju i rozmiaru zjawiska klęskowego, które wystąpiło na terenie gmin oraz stwierdzanie spełnienia warunków zakwalifikowania tego zjawiska jako klęski, stosownie do obowiązujących przepisów
 • potwierdzanie wystąpienia zjawiska atmosferycznego na określonym terenie, w zależności od potrzeb ekspertyzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, a w przypadku suszy - prowadzonym monitoringiem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy
 • dokonywanie oceny i weryfikacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokołów sporządzonych przez gminne komisje w celu potwierdzenie wystąpienia szkód
 • przeprowadzanie lustracji upraw w celu dokonania oceny zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku klęsk w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
 • rejestracja występowania klęskowych zjawisk atmosferycznych
 • udzielanie informacji i wyjaśnień gminom i gminnym komisjom ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz zainteresowanym podmiotom w sprawach dotyczących szacowania szkód, zasad i warunków ubiegania się o kredyty na wznowienie produkcji rolnej
 • rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków, interwencji posłów, radnych i mieszkańców województwa w zakresie objętym stanowiskiem.
 • Dokonywanie zbiorczych ocen zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku klęsk w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz sporządzanie zbiorczych zestawień szkód.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiadanie wiedzy z zakresu ewidencji gruntów, technologii uprawy roślin, techniki budowlanej, klas bonitacyjnych gruntów oraz umiejętności interpretacji monitoringu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach -Państwowy Instytut Badawczy
 • uczciwość i odpowiedzialność, dociekliwość, dokładność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, oraz zdolności organizacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie: rolnictwa, ogrodnictwa, budownictwa.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

wczoraj

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu dwa dni w tygodniu po 8 godzin Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka) Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

Więcej