Młodszy specjalista


2024-01-26


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132903

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, organami nadzoru budowlanego, z komornikami sądowymi, z organami egzekucyjnymi – w celu uzupełnienia danych, udzielenia informacji, dokonania wyjaśnień


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień, wydanych przez organy nadzoru budowlanego, nakładających kary i opłaty legalizacyjne. Naliczanie należnych odsetek, wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, kierowanych do organów egzekucyjnych w celu wyegzekwowania należności wynikających z przedmiotowych postanowień. Podejmowanie działań mających na celu uzyskania informacji od właściwych organów, w szczególności: organów nadzoru budowlanego I i II instancji, komorników sądowych, naczelników urzędów skarbowych, syndyków oraz sądów, na potrzeby prowadzonych postępowań
 • prowadzenie spraw z zakresu windykacji należności Skarbu Państwa, w szczególności z tytułu grzywien w celu przymuszenia, kosztów egzekucyjnych oraz grzywien wymierzanych na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, dotyczących zastosowania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa z tytułu opłat legalizacyjnych i kar, wynikających z postanowień organów nadzoru budowlanego. Przygotowywanie projektów decyzji Wojewody Łódzkiego w przedmiocie umorzenia odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty należności
 • przygotowywanie dokumentów księgowych wymaganych do realizacji zwrotu nadpłat z tytułu dochodów budżetowych
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyksięgowania należności Skarbu Państwa, sporządzanie wniosków do Wojewody w celu zdjęcia ze stanu księgowego należności Skarbu Państwa
 • obsługa programu bankowości elektronicznej NBE, w szczególności w zakresie: sprawdzanie wielkości wpływu na rachunek bieżący dochodów oraz sporządzania poleceń przelewu
 • przygotowywanie materiałów, sporządzanie zestawień, przygotowywanie dokumentów księgowych w zakresie przypisów i odpisów należności Skarbu Państwa. Kontrolowanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym w celu weryfikacji poprawności danych
 • sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość obsługi programów komputerowych: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu
 • dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność wytrwałość, terminowość, cierpliwość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego. Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Młodszy specjalista

2024-02-20

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

Więcej

Specjalista w Dziale Organizacji Ochrony Radiologicznej

2024-02-19

Firma: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Miasto: Łódź

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej, analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych...

Więcej

Specjalista do spraw administracji

2024-02-15

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

Miasto: Bełchatów

Współpraca ze specjalistą w zakresie płac: przygotowania listy płac poborów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w programie Vulcan; przygotowania rozliczeń absencji w programie...

Więcej