Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 90130

Warunki pracy

Czynniki szczególne: zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych – przedstawiciele gmin, projektanci, inwestorzy, osoby prywatne, stres związany z przygotowaniem decyzji wywołujących skutki materialno-prawne


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w dziennie – przedstawiciele administracji publicznej, wnioskodawcy - inwestorzy w celu złożenia wyjaśnień czy uzupełnień wniosków, projektanci na etapie opiniowania i uzgadniania opracowań planistycznych czy prowadzonych postępowań administracyjnych;


kilka razy w tygodniu - Przedstawiciele Ministerstw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego itp. celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości, co do praktycznego stosowania, przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego.


Czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w  godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


 

Zakres zadań

 • rozpatrywanie nadesłanych wniosków, badanie i ocenianie kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad spec-ustaw (np. ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i in.), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, w celu wydania decyzji administracyjnej często dla inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym oraz opracowywanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów
 • przeprowadzanie wizji w terenie przy ustalaniu warunków zabudowy oraz sporządzanie na jej podstawie analizy terenu i warunków zabudowy i zagospodarowania
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem projektów dokumentów planistycznych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji i innych w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi oraz badanie i ocenianie pod względem merytorycznym kompletności dokumentacji planistycznej oraz przygotowywanie uwag merytorycznych do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli do przedstawionych aktów prawa miejscowego i studiów i in., w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa z zakresu gospodarki przestrzennej
 • analizowanie i ocenianie nadesłanych przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast informacji o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu naliczenia kary za przekroczenie terminu 65-dni na wydanie ww. decyzji
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji, w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego
 • udzielanie informacji i wyjaśnień, projektantom, wnioskodawcom, przedstawicielom gmin, stronom postępowań administracyjnych, w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego i formalnego prowadzonych spraw
 • prowadzenie procedur dot. wydania zarządzeń zastępczych wojewody w sprawie wprowadzania obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: gospodarka przestrzenna lub architektura lub budownictwo lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Samodzielność, inicjatywa, umiejętność współpracy, specjalistyczna wiedza z zakresu planowania przestrzennego oraz architektury i budownictwa, obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spełnienie wymagań art. 5, 50 ust. 4 i 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, stres związany z przygotowaniem materiałów wywołujących skutki materialno-prawne, praca w stresie pod presją czasu Kontakty zewnętrzne:...

 • Dodane: wczoraj

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych...

 • Dodane: wczoraj

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, wyjazdy służbowe, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, obsługa urządzeń...

 • Dodane: 2022-01-26

Komenda Miejska Policji w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, stanowisko pracy zlokalizowane na drugim piętrze - obecność windy, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań sporządza...

 • Dodane: 2022-01-23