Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116872

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


praca w stresie pod presją czasu, odpowiedzialność związana z prawidłową analizą i przekazywaniem danych finansowych.


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: rozmowy telefoniczne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego   


kilka razy w tygodniu: rozmowy telefoniczne z klientami Urzędu


kilka razy w roku: rozmowy telefoniczne z pracownikami ministerstw


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w ramach nadzorowanych zadań realizowane we współpracy z nadzorowanymi jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza i opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewody oraz rozliczenie wykonania budżetu
 • analizowanie i rozliczanie dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, weryfikacja zgłaszanych zapotrzebowań na środki finansowe, nadzór nad realizacją planów wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania otrzymanych z budżetu państwa środków finansowych
 • opracowywanie wniosków do Wojewody Łódzkiego o dokonanie zmian w planach, prowadzenie ewidencji planów dotacji i zmian w planach, sporządzanie zapotrzebowań na przekazywanie środków przeznaczonych na realizację zadań dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
 • analiza informacji miesięcznych i kwartalnych składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonania budżetu, wyciąganie wniosków z analiz w celu proponowania ewentualnych zmian w budżecie lub podjęcia innych działań w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego
 • opracowywanie rocznych informacji dotyczących wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w zakresie nadzorowanych
 • przygotowywanie wystąpień lub materiałów do wystąpień do ministerstwa właściwego ds. rodziny i polityki społecznej oraz ministerstwa właściwego ds. finansów w sprawach dot. między innymi przydzielenia dodatkowych środków finansowych z rezerw celowych w zakresie nadzorowanych zadań, mających na celu zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocy społecznej, najczęściej dotyczące możliwości pozyskania dodatkowych środków budżetowych.
 • opracowywanie rocznych informacji z wykonania planów finansowych za dany rok budżetowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pomocy społecznej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o dochodach j.s.t., ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kpa
 • umiejętności analityczne, umiejętność dobrej organizacji pracy, dokładność, rzetelność; komunikatywność; odpowiedzialność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość obsługi Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i tworzenia sprawozdań jednorazowych w tej aplikacji –do wypełnienia danych przez j.s.t.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

 • Dodane: dzisiaj

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, zagrożenie korupcją, odpowiedzialność majątkowa za wydane decyzje, praca w stresie pod presją czasu. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w...

 • Dodane: dzisiaj

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne,...

 • Dodane: dzisiaj

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -praca przy komputerze, -delegacje służbowe. Zakres zadań przeprowadza legalizacje instalacji...

 • Dodane: wczoraj