Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117525

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (państwowe jednostki budżetowe, gminy województwa łódzkiego),  stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych) stres związany z terminową realizacją zadań (wysokość i charakter dysponowanych środków)


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: kontakty telefoniczne z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami budżetowymi, celem prowadzenia uzgodnień roboczych,


kilka razy w tygodniu: kontakty telefoniczne z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami budżetowymi, celem prowadzenia uzgodnień roboczych. Wymagana jest umiejętność konsultacji kwestii drażliwych,  kontakty telefoniczne z jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych, celem prowadzenia uzgodnień roboczych. Wymagana jest umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.


kilka razy w miesiącu: kontakty telefoniczne z Ministerstwem Finansów, celem pozyskania informacji dotyczących środków budżetowych. Wymagana jest umiejętność argumentowania oraz przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny


kilka razy w roku: kontakty telefoniczne z Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi w celu dostarczenia informacji o uruchomionych dotacjach celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, kontakty telefoniczne z inspektorami NIK w zakresie prowadzonej kontroli,


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji księgowej dysponenta części 85/10 - województwa łódzkiego w ujęciu analitycznym w zakresie: środków i dotacji przekazywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, państwowych funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy
 • obsługa księgowa rachunków bankowych w zakresie: budżetu państwa, budżetu środków europejskich, państwowych funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), Funduszu Pomocy
 • sporządzanie sprawozdania finansowego składającego się z: bilansu, rachunku zysków i strat wg wariantu porównawczego, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej. Sporządzanie sprawozdań własnych jednostkowych: budżetowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie: budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetowych w układzie klasyfikacji zadaniowej, statystycznych w zakresie zobowiązań
 • aktualizacja numerów rachunków bankowych jednostek samorządu terytorialnego, podległych i nadzorowanych jednostek budżetowych oraz podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych niepublicznych w zakresie środków i dotacji przekazywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego
 • obsługa: systemu bankowości elektronicznej NBE (w tym aplikacji drogi awaryjnej „DRAW”), BGK24, BGK Zlecenia, NBP Collect, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, systemu finansowo księgowego TBD-FK „Finanse i Księgowość”,  aplikacji Statystyka
 • przyjmowanie, kontrola formalno - rachunkowa oraz realizacja zobowiązań Skarbu Państwa, dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie w szczególności: nakazów zapłaty, wyroków sądowych, zajęć komorniczych. Sporządzanie projektów wystąpień do Ministra Finansów o zwiększenie budżetu dysponenta części 85/10 województwo łódzkie z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa.
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych jak również informacji dotyczących realizacji planu wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • bieżące analizowanie sald rachunków prowadzonych w NBP Oddział Okręgowy w Łodzi oraz BGK Region Łódzki w zakresie: budżetu państwa, budżetu środków europejskich, państwowych funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), Funduszu Pomocy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła obsługa arkusza kalkulacyjnego oraz edytorów tekstu, znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej i finansowej, znajomość systemu informacji prawnej lub innego elektronicznego publikatora aktów prawnych
 • umiejętności: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, odporność na czynniki stresogenne, redagowania pism, dzielenie się wiedzą z współpracownikami, osoba powinna być: odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, dyspozycyjna, wymagana jest wysoka kultura osobista oraz motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej/rachunkowości, prowadzenia ewidencji księgowej w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR znajomość systemu bankowości elektronicznej NBE
 • umiejętność reprezentowania pracodawcy na zewnątrz
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze księgowości
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • - procesowanie i weryfikowanie faktur zgodnie z procedurami firmy- weryfikowanie odpowiednich akceptacji faktur, badanie i rozwiązywanie problemów związanych z odzyskiwaniem należności- wsparcie...

 • Dodane: 2023-03-06

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • - implementacja i zapewnienie wysokiej jakości nowego procesu fast entry - odbieranie i sprawdzanie przychodzących faktur, również pod kątem numeru zamówienia - manualne wprowadzanie do systemu...

 • Dodane: 2023-03-05