Praca: Oddziałowy inspektor mostowy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oddziałowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 100380

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,


- pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich. Opracowuje raporty z tych przeglądów. Rodzaj, ilość oraz terminy przeglądów realizuje na podstawie uzgodnionego z przełożonym harmonogramu,
 • Sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad realizacją przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich wykonywanych przez Zespół Terenowych Inspektorów Mostowych (ZTIM). Prowadzi okresowe szkolenia dla Zespołu Terenowych Inspektorów Mostowych,
 • Analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich pod kątem prawidłowości ich wykonania i poprawności wnioskowanych decyzji technicznych i administracyjnych ,
 • Uzgadnia wnioski, zalecenia i propozycje potrzeb do planów bieżącego utrzymania i remontów z przeglądów prowadzonych przez ZTIM. Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich. Uczestniczy w przygotowaniach dokumentacji przetargowych na usługi i roboty budowlane,
 • Weryfikuje dane o drogowych obiektach inżynierskich oraz ich stanie technicznym w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w komputerowym Systemie Gospodarki Mostowej. Przesyła dane ewidencyjne w ustalonych terminach oraz współpracuje przy prowadzeniu Banku Danych Drogowych i innych systemów,
 • Dokonuje okresowej kontroli autostrady w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w celu sprawdzenia zgodności budowy i eksploatacji z udzielona koncesją, warunkami umowy koncesyjnej i obowiązującymi przepisami,
 • - Ustala warunki przejazdu pojazdów nienormatywnych przez drogowe obiekty inżynierskie. Współpracuje z komórką organizacyjną właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych w celu uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez realizację inwestycji na sieci drogowej w tym w zakresie wyznaczania wojskowej klasy obciążeń obiektów mostowych (klasa MLC).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo – mostowe lub budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi,
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość sieci drogowej oraz podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • - weryfikacja dokumentacji projektowej planowanych do realizacji zadań - nadzorowanie robót - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających - udział w odbiorach...

 • Dodane: 2022-06-13

LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o.

łódzkie /
 • Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in: Wykonywanie przeglądów obiektów inżynierskich w celu ustalenia ich aktualnego stanu technicznego Opracowanie raportów...

 • Dodane: 2022-06-07

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku

łódzkie / Łask
 • Warunki pracy Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy. Praca w siedziebie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu działalności inspekcyjnej na terenie...

 • Dodane: 2022-06-05