Praca: Referent prawny


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115752

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,

 • praca w siedzibie jednostki związana z częstym reprezentowaniem Urzędu na zewnątrz,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.), 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czteropiętrowym,

 • budynek wyposażony w windy osobowe,

 • budynek wyposażony w windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o inne czyny zabronione należące do właściwości naczelnika urzędu skarbowego.
 • Reprezentuje naczelnika urzędu skarbowego jako oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2.
 • Prowadzi wymagane rejestry i ewidencje oraz wprowadza dane wynikające z dokumentów źródłowych do aplikacji informatycznych dedykowanych do realizacji zadań w komórce.
 • Opracowuje i przedstawia projekty wniosków, analiz i sprawozdań z zakresu działania komórki.
 • Archiwizuje dokumentacje.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe administracyjne lub wyższe prawnicze.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego oraz przepisów z zakresu prawa podatkowego i ordynacji podatkowej.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania wypowiedzi.
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
 • Umiejętność właściwej oceny zebranego materiału dowodowego.
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ