Referent


2023-08-22


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Bełchatów

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bełchatów
Ogłoszenie o naborze Nr 125833

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze w budynku II piętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • główne wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich, umożliwiający dostęp do parterowej części budynku dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postepowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące zmierzające do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych bez konieczności stosowania środków egzekucyjnych.
 • Wystawia i doręcza upomnienia, wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji administracyjnej.
 • Poszukuje majątku, podejmuje działania zmierzające do przeciwdziałania przedawnieniu zaległości podatkowych.
 • Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postepowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji w celu realizacji zobowiązań i zapobieganiu przedawnieniu zaległości podatkowych.
 • Ocenia wymagalności zaległości podatkowych w celu odpisania zaległości przedawnionych.
 • Zawiadamia organy egzekucyjne o posiadanych informacjach mających wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne w celu zapobiegania przedawnieniu zaległości podatkowych.
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania z zakresu działania komórki organizacyjnej.
 • Ewidencjonuje dokumenty w systemach informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów o pomocy publicznej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów

Powiązane

Podobne ogłoszenia: