Referent


2024-01-31


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Bełchatów

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bełchatów
Ogłoszenie o naborze Nr 133099

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze w budynku II piętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • główne wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich, umożliwiający dostęp do parterowej części budynku dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności analityczne i sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wobec podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zapewnienia prawidłowości poboru tych podatków.
 • Prowadzi czynności analityczne i sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług w celu zapewnienia prawidłowości poboru tych podatków, w szczególności wobec podatników uchylających się od obowiązków składania Jednolitych Plików Kontrolnych.
 • Weryfikuje podatników w celu zidentyfikowania, którzy spełniają ustawowe przesłanki stanowiące podstawę do wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych.
 • Obsługuje błędne deklaracje i zeznania podatkowe w celu skorygowania błędów.
 • Sporządza zawiadomienia o popełnionych przestępstwach lub wykroczeniach skarbowych.
 • Bieżąco monitoruje realizowane sprawy i udziela informacji podmiotom uprawnionym.
 • Ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych, prowadzi wymagane ewidencje i rejestry oraz sporządza sprawozdania i analizy w zakresie realizowanych zadań.
 • Archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego (VAT, CIT), Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu karnego skarbowego,
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista w Dziale Organizacji Ochrony Radiologicznej

wczoraj

Firma: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Miasto: Łódź

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej, analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych...

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych)...

Więcej

Specjalista

2024-02-22

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...

Więcej