Specjalista


2024-01-26


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132907

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym,  obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na II piętrze

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę kadrową funkcjonariuszy komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegającą na opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji oraz nadzór nad przydzielonymi jednostkami KMP/KPP województwa łódzkiego. Przygotowuje dokumentację dotyczącą przyjęcia, przebiegu i zakończenia służby. Udziela pomocy i wsparcia merytorycznego kadrowcom podległych jednostek garnizonu łódzkiego w zakresie spraw kadrowych funkcjonariuszy,
 • prowadzi postępowania administracyjne I i II instancyjnych oraz przygotowuje projekty decyzji ze stosunku służbowego (m.in mianowania, delegowania, powołania i podwyższenia uposażenia),
 • prowadzi akta osobowe funkcjonariuszy komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz wskazanych stanowisk, współpracuje i nadzoruje całokształt spraw kadrowych realizowanych przez jednostki szczebla miejskiego i powiatowego oraz komórki organizacyjne KWP w Łodzi,
 • opracowuje analizy i zestawienia zbiorcze oraz wnioski i propozycje kadrowe, jak również prowadzi książkę etatową przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi,
 • współpracuje z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi w zakresie planowania i realizacji przyjętej polityki kadrowej,
 • sporządza analizy etatowo - osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych dotyczących kwestii stosunku służbowego,
 • sporządza spis przydzielonych i zakończonych spraw w danym roku kalendarzowym, archiwizuje akta osobowe funkcjonariuszy celem przekazania do archiwum KWP w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowym lub powyżej 4 lat w administracji
 • znajomość przepisów: ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, KPA, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW lub Policję uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia: