Specjalista


2024-01-29


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132915

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, wyjazdy służbowe, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na I piętrze,

Zakres zadań

 • obsługuje sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz prowadzi rejestry korespondencji jawnej, zbiorów ewidencyjnych oraz pomocy kancelaryjnych określonych w przepisach resortowych oraz wynikających z praktyki sekretariatu;
 • współpracuje przy organizacji uroczystości policyjnych na terenie garnizonu łódzkiego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji funkcji reprezentacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Wspomaga zadania związane z opracowaniem i dystrybucją korespondencji okolicznościowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
 • obsługuje i przygotowuje niezbędną dokumentację dotyczącą międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze wizerunkowo-profilaktycznym;
 • koordynuje i reprezentuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi we współpracy z organizacjami kombatanckimi i patriotycznymi, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi;
 • zapewnia właściwą organizację wyjazdów oraz przebiegu spotkań i wizyt delegacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek podległych za granice Polski. Organizuje i nadzoruje przebieg wizyt delegacji państw Europy Wschodniej przebywających na terenie garnizonu łódzkiego na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Koordynuje przedsięwzięcia pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej jednostek i komórek organizacyjnych łódzkiej Policji, w tym współpracuje z oficerami łącznikowymi polskiej Policji w innych krajach;
 • sporządza okresowe sprawozdania, oceny i wnioski wynikające z realizacji postanowień deklaracji o współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z jednostkami Policji innych państw oraz przygotowuje opracowania i analizy dotyczące pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej KWP w Łodzi oraz podległych jednostek organizacyjnych;
 • planuje przebieg i organizacje przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, wymiany kulturalnej, eksperckiej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, a jednostkami Policji innych państw;
 • prowadzi teczki aktowe wg jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji zgodnie z przydziałem korespondencji i spraw do bezpośredniego załatwienia oraz przygotowuje prowadzone teczki tematyczne do przekazania do archiwum. W okresie czasowej, krótkotrwałej nieobecności pracownika sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej, pobiera korespondencję z poczty specjalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze lub w administracji publicznej
 • umiejętność redagowania tekstów
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Młodszy specjalista

2024-02-20

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

Więcej

Specjalista w Dziale Organizacji Ochrony Radiologicznej

2024-02-19

Firma: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Miasto: Łódź

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej, analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych...

Więcej

Specjalista do spraw administracji

2024-02-15

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

Miasto: Bełchatów

Współpraca ze specjalistą w zakresie płac: przygotowania listy płac poborów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w programie Vulcan; przygotowania rozliczeń absencji w programie...

Więcej