Praca: Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 97298

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na I piętrze

Zakres zadań

 • nalicza i sporządza listy uposażeń i wynagrodzeń oraz dodatkowych należności i świadczeń zgodnie z wydanymi rozkazami i zawartymi umowami, wykazami zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oraz dokumentami źródłowymi,
 • realizuje obowiązki płatnika w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • realizuje proces windykacji należności od funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na podstawie dokumentów przypisanych prawem,
 • weryfikuje dokumenty pod względem merytorycznym i rachunkowym sporządzane przez inne komórki merytoryczne,
 • sporządza zaświadczenia o wysokości uposażeń funkcjonariuszy zwolnionych ze służby i uprawnionych do pobierania emerytury lub renty,
 • archiwizuje akta spraw zakończonych przekazując do Archiwum Wydziału ds. OIN KWP w Łodzi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w komórkach organizacyjnych związanych z naliczaniem płac
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • asertywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs z zakresu obsługi komputera i programu informatycznego Płatnik-ZUS
 • doświadczenie w pracy w komórkach finansowych,
 • umiejętność sporządzania i naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
APLIKUJ TERAZ