Starszy inspektor


2023-08-25


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126054

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:                   • obciążenie mięśniowo–szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,                                          
 • praca na tym stanowisku odbywa się pod nieustanną presja czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne  stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,                                                                              
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,         
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,                                     

Zakres zadań

 • Prowadzi archiwum zakładowe, w tym weryfikuje, przejmuje uporządkowaną, usystematyzowaną i zewidencjonowaną przez komórki organizacyjne dokumentację. Podejmuje działania mające na celu przestrzeganie przepisów w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego i przechowywania zarchiwizowanych dokumentów. Przyjmuje i wydaje akta z archiwum zakładowego z zachowaniem obowiązujących procedur i przepisów dotyczących archiwizacji. Sporządza roczne sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 • Przygotowuje materiały archiwalne do przekazania i bierze udział w ich przekazaniu do właściwego Archiwum Państwowego. Wydziela do brakowania dokumentację niearchiwalną, dla której minął okres obowiązkowego przechowywania, występuje o zgodę na brakowanie, przygotowuje stosowne w tym zakresie spisy dokumentacji i protokoły,
 • Pełnieni funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych w Oddziale. Na bieżąco współpracuje z komórkami organizacyjnymi, sprawdza poprawność prowadzenia spraw w systemie EZD przez Wydziały i Rejony. Prowadzi szkolenia dotyczących stosowania instrukcji kancelaryjnej,
 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) m.in. wystawia karty KPO – karty przekazania odpadów, KEO – karty ewidencji odpadów, sporządza sprawozdania roczne,
 • Przygotowuje niezbędne dokumenty, zestawienia i sprawozdania w zakresie zamówień centralnych i wspólnych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR),
 • Przygotowuje wnioski i niezbędne dokumenty do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań realizowanych przez Wydział oraz sporządza plan zamówień publicznych i sprawozdania z udzielonych zamówień,
 • Wspomaga w okresie spiętrzenia prac prowadzenie kancelarii Oddziału w zakresie obsługi EZD, odwzorowuje cyfrowo dokumenty wpływające, dokonuje ich rejestracji i przekazuje do dekretacji, obsługuje skład chronologiczny,
 • Dokonuje kontroli merytorycznej i weryfikacji poprawności zewnętrznych dowodów finansowo – księgowych w zakresie prowadzonych spraw. Uczestniczy w procesie budżetowania i prognozowania wysokości wydatków dla realizowanych w Wydziale zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia,
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych, gospodarowania odpadami, funkcjonowania systemu BDO,
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność obsługi Bazy danych odpadowych (system BDO).

Powiązane

Podobne ogłoszenia: