Starszy referent


2023-09-05


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126452

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze i w pomieszczeniach piwnicy,

Zakres zadań

 • weryfikuje prawidłowość przygotowania dokumentów do archiwizacji, następnie włącza je do zbioru archiwum w celu bezpiecznego jej przechowywania, zabezpieczenia i konserwacji ,
 • prowadzi w formie elektronicznej i manualnej registraturę powierzonego zasobu archiwum (archiwalnego zbioru akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników garnizonu łódzkiego) oraz ją aktualizuje,
 • udostępnia akta w resorcie i poza resort (sądy, prokuratury) oraz wykonuje kwerendy i analizy informacji zawartych w zbiorach archiwum KWP w Łodzi w celu uzyskiwania informacji określonych przez zleceniodawcę,
 • przygotowuje pisma oraz zaświadczenia i odpowiedzi w ramach prowadzonych spraw,
 • porządkuje powierzony zbiór archiwum oraz utrzymuje prawidłowe warunki przechowywania dokumentacji - temperatura, wilgotność, warunki bezpieczeństwa p.poż,
 • przygotowuje i prowadzi działania instruktażowo - szkoleniowe dla policjantów i pracowników cywilnych przygotowywujących dokumentację do przekazania do archiwum oraz dla osób obsługujących podległe składnice akt w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania nowych procedur wynikających ze zmian legislacyjnych,
 • bierze udział w fizycznym niszczeniu dokumentów, w tym wyodrębnia dokumenty ze zbioru, pakuje, transportuje i ochrania przewożone materiały do firmy dokonującej zniszczenia oraz nadzoruje całkowite i nieodwracalne zniszczenie tych materiałów,
 • prowadzi okresowe kontrole zgodności stanów ewidencyjnych zbioru akt archiwalnych ze stanem faktycznym w archiwum KWP w Łodzi oraz jednostkach podległych w celu ustalenia czy posiadany zasób archiwalny odpowiada ewidencji oraz czy postępowanie z aktami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowuje cząstkowe informacje na potrzeby okresowych sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania archiwum, ochrony informacji niejawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętności: analityczne, przekazywania informacji, pracy w zespole, obsługi komputera
 • komunikatywność
 • kreatywność, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent - stażysta w referacie postępowania podatkowego

2023-10-01

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Miasto: Łęczyca

1. Zapoznanie się z zakresem działalności, zadaniami i organizacją urzędu oraz aktami prawa wewnętrznego.2. Wprowadzanie wpływających dokumentów do systemów informatycznych.3. Obsługa...

Więcej

Sekretarz

2023-09-29

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka) Częste...

Więcej

Referent prawny

2023-09-29

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy -Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie, -Analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub...

Więcej