Starszy referent


2024-05-08


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi


Łódź

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 136816

Warunki pracy

* budynek dziesięciokondygnacyjny z windą


* brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych


* praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w związku z naruszeniami ujawnionymi podczas kontroli przez funkcjonariuszy Policji w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w wyniku wydania decyzji kasatoryjnej przez organ II instancji oraz postępowania wynikające z prawomocnych wyroków sądów i z trybów nadzwyczajnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Przygotowuje i sporządza dokumentację w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzi ich ewidencję w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowań.
 • Przygotowuje i sporządza dokumentację w ramach prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w celu skierowania wniosku o ukaranie do właściwego sądu.
 • Prowadzi sprawy z zakresu skarg i wniosków wnoszonych na podstawie Działu VIII kodeksu postępowań administracyjnych w celu zapewnienia obsługi spraw.
 • Przygotowuje i sporządza dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji w celu przekazania jej do właściwego organu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość ustaw: •ustawy o transporcie drogowym, •Kodeks postępowań administracyjnych, •Kodeks postępowań w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń. •ustawa Prawo o ruchu drogowym,
 • posiadanie nienagannej opinii;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • język angielski na poziomie B1

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Młodszy referent

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Miasto: Skierniewice

Zapoznanie z przepisami BHP i PP, zapoznanie z ustawą Prawo budowlane, KPA, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do archiwum zakładowego, obsługa urządzeń biurowych, stemplowanie...

Więcej

Referent

2024-05-24

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Poddębice

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,...

Więcej

Referent

2024-05-23

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Skierniewice

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,...

Więcej