Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 114646

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu  na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego oraz praca w terenie,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, laptop, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w dziewięciopiętrowym budynku biurowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek jest wyposażony w windę,

 • budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – brak podjazdów, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzonych kontrolach celno – skarbowych, postępowaniach kontrolnych i postępowaniach podatkowych z zakresu prawa podatkowego, w tym analizuje dokumentację podatkową oraz materiały pochodzące z innych urzędów i instytucji. W ramach czynności proceduralnych uczestniczy w gromadzeniu materiałów dowodowych, przesłuchaniach strony kontrolowanej i świadków, w zasięganiu opinii biegłych, dokonywaniu oględzin i przeszukań lokali, zarządzaniu przeprowadzenia spisu z natury, dokonywaniu zabezpieczania zebranych dowodów
 • Przygotowuje projekty pism procesowych w toku kontroli celno – skarbowych o niewielkim stopniu złożoności, postępowań kontrolnych i postępowań podatkowych
 • Uczestniczy w pracach związanych z działaniami celowych zespołów zadaniowych powoływanych spośród pracowników i funkcjonariuszy ŁUCS, a także z udziałem przedstawicieli instytucji i organów zewnętrznych, w szczególności innych organów KAS i organów ścigania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Podstawowa znajomość procedury kontroli celno – skarbowej i postępowania podatkowego
 • Podstawowa znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Skuteczna komunikacja ustna i pisemna
 • Terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
 • Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości
APLIKUJ TERAZ