Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117305

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego.

 • Praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 • Narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku.

 • Budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).
   

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz w zakresie trybów nadzwyczajnych w tej materii.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz pisma procesowe, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych, bierze udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi.
 • Nadzoruje działalność jednostek podległych Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w tym rozpatruje zidentyfikowane zagadnienia problematyczne w dążeniu do zapewnienia jednolitości i poprawy jakości orzecznictwa.
 • Pozyskuje, agreguje, analizuje dane i sporządza informacje, zestawienia i sprawozdania oraz ewidencjonuje przydzielone sprawy i całą korespondencję związaną z ich prowadzeniem.
 • Analizuje i opiniuje akty prawne oraz zgłasza uwagi i propozycje legislacyjne.
 • Udziela wyjaśnień/informacji oraz prowadzi szkolenia, instruktaże, spotkania robocze i narady konsultacyjne dla pracowników podległych jednostek i podmiotów zewnętrznych.
 • Rozpatruje ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie.
 • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące właściwości organów podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Wiedza z zakresu prawa podatkowego – podatek od towarów i usług, procedura podatkowa, aktualne orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
 • Wiedza z zakresu prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawa UE dotyczącego podatku VAT oraz orzecznictwo TSUE.
 • Wiedza dotycząca przepisów dotacji przedmiotowych
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów.
 • Umiejętność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność rozpatrywania problemów faktycznych i prawnych oraz samodzielnego opracowania propozycji ich rozwiązania.
 • Umiejętność redagowania spójnej, logicznej i przekonującej wypowiedzi pisemnej, organizacji pracy, działania w sytuacjach kryzysowych.
 • Kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

 • Dodane: dzisiaj

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

łódzkie / Piotrków Trybunalski
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego...

 • Dodane: dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

łódzkie / Głowno
 • - zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- obsługa komputera, faksu, skanera, kserokopiarki,- obsługa interesantów,- pomoc...

 • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

łódzkie / Skierniewice
 • - ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI BHP I PP,- ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI,- WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO SYSTEMU KSIĘGOWEGO,- PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW OD PODATNIKÓW. Wymagania konieczne:...

 • Dodane: wczoraj