Starszy specjalista


2024-03-25


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 135447

Warunki pracy

praca biurowa, wyjazdy służbowe, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca poza siedzibą urzędu, praca stacjonarna, praca w systemie podstawowym, praca w terenie, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na 1 piętrze

Zakres zadań

 • koordynuje i nadzoruje przebieg realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • nadzoruje wykonywanie zaleceń kontrolnych zleconych przez PIP, Inspektora Sanitarnego MSWiA, Urząd Wojewódzki i innych upoważnionych do kontroli,
 • przygotowuje dokumentację wstępną inwestycji i remontów, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji i innych niezbędnych do zaplanowania i wdrożenia danego zadania,
 • współdziała w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji
 • nadzoruje realizację przeglądów obiektów i wyposażenia będącego w merytorycznym zakresie działania wydziału, z wyłączeniem sprzętu przeciwpożarowego
 • wspomaga koordynatora w realizacji zadań bieżących zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętność: stosowania prawa w praktyce, redagowania pism, pracy pod presją czasu, szybkiego działania, pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu OFFICE, w szczególności WORD EXCEL
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z inwestycjami finansowanymi przez budżet państwa i obowiązujących przepisów w tym zakresie,

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista w Dziale Organizacji Ochrony Radiologicznej

2024-04-15

Firma: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Miasto: Łódź

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej, analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych...

Więcej

Młodszy specjalista

2024-04-09

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją...

Więcej

Młodszy specjalista

2024-04-09

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

Więcej