Wizytator


2023-08-22


Kuratorium Oświaty w Łodzi


Łódź

Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 125835

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
- wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
- budynek jest wyposażony w windę,
- przestronne ciągi komunikacyjne,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • dokonuje oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkoli (prowadzenie kontroli doraźnych)
 • dokonuje oceny pracy dyrektorów przedszkoli
 • opiniuje arkusze organizacyjne przedszkoli
 • bierze udział w pracach komisji powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola
 • realizuje zadania z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, w tym prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z programów rządowych i programów ministra właściwego ds. oświaty, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku z art. 90u ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz współpracuje w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi
 • koordynuje zadania przydzielone przez Dyrektora Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • w przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • otwartość na doskonalenie i rozwój zawodowy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa komputera (środowisko Windows), w tym w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci
 • kwalifikacje i doświadczenie w edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej lub edukacji specjalnej oraz włączającej
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nietypowych

Powiązane

Podobne ogłoszenia: