Wizytator


2023-09-06


Kuratorium Oświaty w Łodzi


Skierniewice

Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Skierniewice
Ogłoszenie o naborze Nr 126630

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
- wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno –biurowych,
- budynek posiada częściowo udogodnienia dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- budynek nie jest wyposażony w windę.

Zakres zadań

 • dokonuje oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół kształcących w zawodach
 • pozyskuje informacje zapewniające obiektywną i pełną ocenę pracy dyrektora szkoły/placówki oraz sporządza projekt oceny pracy a następnie kartę oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki
 • opiniuje arkusze organizacyjne szkół i placówek, dokonuje analizy popełnianych nieprawidłowości, formułuje wnioski i uwzględnia je w procesie wspomagania szkół i placówek celem doskonalenia ich pracy
 • realizuje zadania z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, w tym prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • organizuje konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek, upowszechniania przykłady dobrych praktyk w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek
 • bierze udział w pracach komisji powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
 • bierze udział w organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych i realizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz prowadzi kontrolę zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • w przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, nietypowych
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • umiejętność obsługi Microsoft Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość problematyki nadzoru pedagogicznego
 • znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej
 • doświadczenie w edukacji w szkołach kształcących w zawodach
 • znajomość systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor wojewódzki

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej

Starszy inspektor

2023-09-20

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy...

Więcej