Zastępca kierownika oddziału


2024-02-05


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 133269

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w roku: kontakty telefoniczne z wierzycielami z tytułu realizowanych wyroków


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zastępowanie Kierownika Oddziału w kierowaniu i koordynowaniu pracy w Oddziale, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników oddziału
 • nadzór nad opracowywaniem materiałów planistycznych w układzie tradycyjnym i zadaniowym na poziomie dysponenta III stopnia oraz nad planowaniem i opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie nadzorowanym przez Oddział w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym
 • nadzorowanie pracy związanej z prowadzeniem ewidencji księgowej w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych, statystycznych oraz finansowych państwowej jednostki budżetowej w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżetowych, w tym informacji z wykonania budżetu w układzie zadaniowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli przedkładanych dokumentów dotyczących operacji finansowych
 • realizacja wydatków budżetowych określonych w planach finansowych poszczególnych wydziałów merytorycznych oraz zadań pozabudżetowych
 • nadzór nad rytmicznością wykonania planu wydatków budżetowych
 • przygotowywanie wystąpień lub materiałów do wystąpień do ministerstwa właściwego w sprawach dot. między innymi przydzielenia dodatkowych środków finansowych z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa w zakresie nadzorowanych zadań, mających na celu zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze finansowo-księgowym
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów określających zasady opracowywania budżetu państwa. Znajomość obsługi programów komputerowych finansowo – księgowych, Informatycznym Systemu Obsługi Budżetu Państwa, systemów bankowości elektronicznej
 • umiejętność analizowania, oceniania i wnioskowania, zdolność argumentowania i przekonywania do swojego zdania. Umiejętność dobrej organizacji pracy zespołu. Odporność na czynniki stresogenne, komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,  kurs księgowości lub kurs księgowości budżetowej.
 • umiejętność motywowania pracowników do efektywnego wykonywania zadań oraz zdolność przekazywania wiedzy

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Kierownik oddziału

2024-02-14

Firma: Klient portalu Praca.pl

Miasto: Łódź

Jako Kierownik Oddziału będziesz odpowiedzialny/a za skuteczne zarządzanie operacjami logistycznymi. Twoje obowiązki obejmą: Zarządzanie Zespołem: Skoordynowanie pracy pracowników relokacji i...

Więcej

Szef Oddziału

2024-02-06

Firma: Schenker sp z o.o.

Miasto: Łódź

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już...

Więcej