praca w województwie łódzkim

Kutno

Kutno jest 9. co do liczby ludności miastem województwa łódzkiego, położonym w jego północnej części. Powiat kutnowski, którego Kutno jest siedzibą stanowi najbardziej na północ wysunięty region województwa. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w regionie Kutna, swoje poszukiwania powinny rozpocząć od dokładnego przejrzenia ofert pracy dostępnych w lokalnym urzędzie pracy, w kutnowskiej prasie (np. w „Gazecie Lokalnej”) czy na stronie Praca Kutno. Poszukiwania pracy w tym regionie mogą zająć nawet kilka miesięcy, ponieważ powiat kutnowski cechuje się wysokim poziomem bezrobocia.

W styczniu 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 7,8 tysięcy bezrobotnych, co stanowiło 18,3% ogółu aktywnych ekonomicznie. Wartość ta stawia powiat kutnowski na 4. miejscu wśród regionów województwa łódzkiego dotkniętych najwyższym bezrobociem.

Na zatrudnienie w Kutnie i okolicach mogą liczyć głównie osoby związane z branżą chemiczną, rolno-spożywczą czy budownictwem. Poniżej przedstawiono kluczowe gałęzie kutnowskiego przemysłu i usług wraz z ich głównymi reprezentantami, stanowiącymi najważniejszych pracodawców regionu:

 • przemysł farmaceutyczny: Teva Kutno S.A., Polfarmex S. A., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Nobilus Ent Sp. z o.o., Trouw Nutrition International Sp. z o.o.;
 • przemysł maszynowy i metalowy: Kongskilde Sp. z o.o., Skiold BL Sp. z o.o., Ideal Europe Sp. z o.o., Florian Centrum S.A., Kraj Sp. z o.o., Miflex-Masz Sp. z o.o., AMZ-Kutno Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa Kutno (Holding Pietrzak), Libner Polska Sp. z o.o., Fermator (Enginova Sp. z o.o);
 • przemysł elektroniczny: ZPR Miflex S.A;
 • transport: Nijhof-Wassink Sp. z o.o., Polsad – Renault Trucks, PHU BIS TRANS, PCC Intermodal S.A.;
 • przemysł spożywczy: Exdrob S.A, Hoop Polska Sp. z o.o., Polmos S.A., PPHU Stepol, Aurora Polska Sp. z o.o., Pini Polonia sp. z.o.o (największa w Polsce i trzecia pod względem wielkości w Europie ubojnia trzody chlewnej);
 • centra magazynowe: P.H.S.R. Agroma;
 • budownictwo: Schomburg Polska Sp. z o.o., Vester S.C., Urbud S.C., Mavex S.C., Trakt S.J., Kutnowska Prefabrykacja Betonu Sp. z o.o., Mawex S.C., Aarsleff Sp. z o.o., ProfilPas Sp. z o.o.;
 • produkcja opakowań: DS Smith S.A. Zakład Kutno, Fuji Seal Poland Sp. z o.o., PrintPackPoland Sp. z o.o., Paja Folie Sp. z o.o., PPHU MARCIN;
 • tworzywa sztuczne: Sirmax Polska Sp. z o.o., PolyOne Poland Manufacturing Sp. z o.o., Elplast Sp. z o.o., PPHU Fol-Pol.
praca w województwie łódzkim

Pabianice

Pabianice to trzecie pod względem liczby ludności miasto w województwie łódzkim i drugi największy ośrodek miejski aglomeracji łódzkiej. Od centrum Łodzi Pabianice oddalone są 16 km w kierunku południowo-zachodnim. Mimo niewielkiej odległości od stolicy województwa, poziom bezrobocia w powiecie pabianickim jest dość wysoki, oferty pracy dla lokalnej społeczności, dostępne np. na  Praca Pabianice, skierowane są głównie do określonych grup zawodowych.

Jak wskazują dane GUS ze stycznia 2013r., stopa bezrobocia w powiecie pabianickim wynosi 18%, czyli o 3,2% więcej niż w całym województwie.  Niekorzystna sytuacja na rynku pracy wiąże się z faktem, że Pabianice –niegdyś miasto, w którym rozwijały się różnorodne gałęzie przemysłu, obecnie należą do najbiedniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Wiele znaczących zakładów pracy w regionie w ciągu ostatnich kilkunastu lat ogłosiło upadłość lub znacznie zredukowało liczbę dostępnych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do wzrostu bezrobocia wśród lokalnej społeczności.

Aktualnie, mimo upadku wielu zakładów przemysłowych w mieście nadal dominuje przemysł lekki. Ponadto, ważne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje przemysł chemiczny (zakłady farmaceutyczne Polfa, fabryka leków Aflofarm), spożywczy (Zakłady Mięsne Pamso SA) oraz elektromaszynowy (fabryka żarówek Philips).

praca w województwie łódzkim

Skierniewice

Skierniewice są jednym z najważniejszych ośrodków miejskich województwa łódzkiego. Miasto położone jest w północno-zachodniej części województwa, w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej. Skierniewice są miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu skierniewickiego. Zajmują powierzchnię 34,4 km2, a liczba mieszkańców miasta wynosi blisko 49 tysięcy osób. Co ważne, powiat skierniewicki jest regionem województwa śląskiego wyróżniającym się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych.

W powiecie skierniewickim na 100 osób aktywnych ekonomicznie przypada zaledwie 9,9 osób bezrobotnych, przy czym procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie jest znacznie niższy niż w samym mieście. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w Skierniewicach wynosiła 13,4%. W strukturze bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby długotrwale niezatrudnione oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Oferty pracy dla mieszkańców Skierniewic, dostępne na Praca Skierniewice oraz w urzędzie pracy, skierowane są głównie do pracowników sektora usług i handlu, a także przemysłu rolno-spożywczego i maszynowego. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 5 tysięcy podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają mikroprzedsiębiorstwa dające zatrudnienie od 1 do 9 pracownikom.

praca w województwie łódzkim

Opoczno

Powiat opoczyński, z siedzibą w mieście Opocznie należy do powiatów województwa łódzkiego charakteryzujących się jedną z największych stóp bezrobocia w regionie. Według danych przedstawionych przez GUS, w styczniu 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 5,8 tysięcy bezrobotnych, co stanowi 18% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie. Wartość ta jest wyższa niż średnia w województwie i Polsce o odpowiednio 3,2% i 3,8%.

Opoczno położone jest we wschodniej części województwa łódzkiego, nad rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej, historycznie w Małopolsce. Miasto zamieszkałe jest przez 22,7 tysiące osób, a jego powierzchnia wynosi 24,7 km2.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzony dla powiatu opoczyńskiego wskazuje, że najmniejszy problem ze znalezieniem zatrudnienia w tym regionie mogą mieć przedstawiciele takich zawodów jak: mechanik taboru kolejowego, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, salowa, rozbieracz-wykrawacz, robotnik pomocniczy, kierownik działu sprzedaży , grafik komputerowy, sekretarka czy kosmetyczka. W dużo gorszej sytuacji znajdują się natomiast geodeci, posadzkarze, mechanicy, pielęgniarki, kierowcy samochodu, kierownicy budowy, farmaceuci i specjaliści ds. bankowości. Liczba dostępnych ofert pracy dla przedstawicieli tych zawodów jest bowiem dużo mniejsza, niż liczba osób chętnych do podjęcia pracy na tych stanowiskach.

Aktualne oferty pracy dla Opoczan znaleźć można na stronie internetowej poświęconej opoczyńskiemu rynkowi pracy – Praca Opoczno, a także w lokalnej prasie i urzędzie pracy.

praca w województwie łódzkim

Wieluń

Wieluń jest miastem powiatowym położonym w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Od Łodzi oddalony jest o ok. 100 km w linii prostej. Miasto zajmuje powierzchnię 17 km2, a liczba jego ludności wynosi nieco ponad 24 tysiące. Wieluń jest siedzibą powiatu wieluńskiego.

Pod względem poziomu bezrobocia powiat wieluński może pochwalić się stopą bezrobocia niższą od stopy bezrobocia w województwie i całej Polsce. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych na tle wszystkich aktywnych ekonomicznie wynosił 13,4%.  Wśród bezrobotnych najliczniej występują przedstawiciele takich zawodów, jak: sprzedawca, kucharz, technik ekonomista, ślusarz, murarz, krawiec czy mechanik pojazdów samochodowych.

Osoby poszukujące pracy w Wieluniu, powinny  mieć na uwadze, że miasto stanowi duży ośrodek przemysłowy w regionie, dlatego wiele pojawiających się ofert pracy Praca Wieluń związanych jest właśnie z branżą przemysłową. Jak pokazują analizy, najwięcej ofert pracy dla mieszkańców Wielunia i okolic skierowana jest do pracowników usług osobistych, sekretarek, operatorów urządzeń biurowych, sprzedawców, personelu ds. biznesu i administracji, robotników budowlanych oraz robotników w przetwórstwie spożywczym i obróbce drewna. Większość zakładów produkcyjnych mieści się w północnej części miasta, gdzie funkcjonuje Podstrefa Wieluń Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto, Wieluń to także ośrodek handlowy i usługowy, stanowiący swoiste zaplecze dla wiejskich terenów powiatu wieluńskiego.

praca w województwie łódzkim

Łódź

Łódź jest największym i najważniejszym ośrodkiem miejskim województwa łódzkiego, położonym w jego środkowej części. O ważnej roli miasta świadczy choćby fakt, że Łódź stanowi siedzibę władz wojewódzkich oraz główny ośrodek edukacyjny, kulturalny i naukowy w regionie. Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności (722 tysiące osób) i czwartym pod względem powierzchni (293,2 km²).

W przypadku znacznej większości województw Polski ma miejsce prawidłowość, że najmniejszy odsetek osób bezrobotnych występuje właśnie w stolicy województwa. Wyjątkiem od tej reguły jest Łódź, w której stopa bezrobocia w styczniu 2013r. wynosiła 12,6% i była wyższa o 2,7% od najniższej stopy bezrobocia w województwie, występującej w powiecie skierniewickim.

Ze względu na duży poziom rozwoju gospodarczego oraz dość chłonny rynek pracy, Łódź stanowi bardzo popularne miejsce emigracji zawodowej wielu mieszkańców województwa łódzkiego. Na pracę w tym mieście Praca Łódź mogą liczyć przedstawiciele wszelkich możliwych branż i dziedzin gospodarczych, co wynika z różnorodności łódzkiej struktury przedsiębiorstw. Na terenie miasta funkcjonuje blisko 85 tysięcy podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Obecnie, szczególny nacisk kładziony jest na rozwój nowych technologii, infrastruktury, logistyki i sektora AGD. Do największych zakładów produkcyjnych w mieście należą Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów,  Merloni Indesit i Bosch/Siemens, Gillette, VF Corporation, ABB, Polska Grupa Farmaceutyczna, Hutchinson, Ericpol, TP S.A. i ComArch.

praca w województwie łódzkim

Zgierz

Zgierz jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu zgierskiego, bezpośrednio graniczącym z Łodzią od strony południowej. Miasto położone jest nad rzeką Bzurą w aglomeracji łódzkiej. Populacja miasta wynosi 58 tysięcy osób, a jego powierzchnia to 42,3 km2. Powierzchnia miasta w 42% składa się z użytków rolnych, w 17% – z użytków leśnych.

Wydawać by się mogło, że niewielka odległość od głównego miasta województwa łódzkiego sprawia, że powiat zgierski cieszy się jednym z najniższych odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Rzeczywista sytuacja przedstawia się jednak zgoła inaczej, gdyż powiat zgierski charakteryzuje się najwyższą stopą bezrobocia w regionie, kształtującą się na poziomie 19,7% (stan na koniec stycznia 2013r.). Wśród bezrobotnych przeważają osoby długotrwale niezatrudnione oraz bez kwalifikacji zawodowych.

Na terenie Zgierza swą działalność prowadzi ponad 5300 podmiotów gospodarczych, z czego zaledwie 63 to firmy zatrudniające ponad 50 pracowników. Największy potencjał gospodarczy miasta zlokalizowany jest na terenie Podstrefy Zgierz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w zgierskim parku przemysłowym zlokalizowanym na obszarze byłych Zakładów Przemysłu Barwników BORUTA. Przedsiębiorstwa działające na tych terenach dają zatrudnienie ponad 500 osobom. Oferty pracy w Zgierzu publikowane są w lokalnej prasie i na stronie internetowej urzędu pracy. Oferty skierowane dla specjalistów znaleźć można ponadto na Praca Zgierz.

praca w województwie łódzkim

Radomsko

Miasto Radomsko znajduje się w pierwszej dziesiątce największych miast województwa łódzkiego. Położone jest 80 km na południe od centrum Łodzi, na Wyżynie Przedborskiej, nad rzeką Radomką. Radomsko jest siedzibą powiatu radomszczańskiego, zajmuje powierzchnię 51,43 km² i zamieszkałe jest przez 48 tysięcy osób.

Według danych GUS ze stycznia 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 8 tysięcy bezrobotnych, co stanowi aż 17,8% ogółu aktywnych ekonomicznie. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby po 50 roku życia. Ponadto, wśród bezrobotnych najliczniej reprezentowane są zawody sprzedawcy, technika ekonomisty, stolarza, robotnika placowego, szwaczki i robotnika budowlanego.

Wśród ofert pracy dla mieszkańców Radomska Praca Radomsko, najwięcej dotyczy przedstawicieli takich zawodów jak:

 • Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń,
 • Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych,
 • Sprzedawcy,
 • Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie,
 • Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych,
 • Elektrycy i elektronicy,
 • Kierowcy i operatorzy pojazdów,
 • Pracownicy usług osobistych.

Przedstawione powyżej dane świadczą o dużym udziale przemysłu i usług w gospodarce miasta. Radomsko jest dużym ośrodkiem przemysłu drzewnego w Polsce, a obecnie na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 600 zakładów stolarskich, wśród których największymi są: Meble Radomsko Sp. z o.o. oraz Meble Sokół. W najbliższej okolicy Radomska znajdują się również firmy Mebin, Meble Nems, Meble Krysiak oraz hurtownia akcesoriów do produkcji mebli KORNER. Radomsko jest też dużym ośrodkiem przemysłu metalowego, maszynowego i szklarskiego.

praca w województwie łódzkim

Łęczyca

Poszukiwania zatrudnienia na terenie Łęczycy i powiatu łęczyckiego należy rozpocząć od przejrzenia ofert pracy zamieszczanych w lokalnej prasie, publikowanych na Praca Łęczyca oraz dostępnych w łęczyckim urzędzie pracy. Najwięcej ofert zatrudnienia w Łęczycy dotyczy stanowisk związanych z handlem i usługami, w mniejszym stopniu z przemysłem. Na brak ofert na pewno nie mogą narzekać sprzątaczki, sprzedawcy, pracownicy gospodarczy, budowlańcy, przedstawiciele handlowi czy pracownicy obsługi biurowej. Z drugiej strony, przedstawione grupy zawodowe to jednocześnie grupy, wśród których występuje najliczniejsze bezrobocie w regionie. Jak pokazują analizy łęczyckiego rynku pracy, wśród bezrobotnych najliczniej występują pracownicy usług i sprzedawcy, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz pracownicy przy pracach prostych, czyli pomoce domowe, sprzątaczki i robotnicy pomocniczy.

Powiat łęczycki z siedzibą w mieście Łęczyca charakteryzuje się przeciętną stopą bezrobocia, która w styczniu 2013r. kształtowała się na poziomie 15,8%. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni. W strukturze przedsiębiorstw, stanowiących główne zakłady pracy w regionie przeważają firmy sektora prywatnego, reprezentujące branżę rolno-spożywczą, budowlaną, włókiennicza i odzieżową.

praca w województwie łódzkim

Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski jest jednym z trzech miast na prawach powiatu w województwie łódzkim i jednocześnie siedzibą powiatu piotrkowskiego. Jako drugie pod względem liczby ludności największe miasto województwa łódzkiego, Piotrków Trybunalski stanowi cel migracji zawodowej wielu mieszkańców województwa. Nic w tym dziwnego, skoro oferty pracy dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic skierowane są zarówno do przedstawicieli mniej wykształconej grupy zawodowej, jak i do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej – Praca Piotrków Trybunalski.

Jak pokazują badania, w Piotrkowie Trybunalskim na 100 aktywnych ekonomicznie osób, ponad 13 stanowią osoby bezrobotne. Taka wysokość stopy bezrobocia (13,4% według stanu na koniec stycznia 2013r.) stawia miasto na szóstym miejscu, razem z powiatem wieluńskim i Skierniewicami,  wśród wszystkich regionów województwa łódzkiego. W strukturze zawodowej osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby bez zawodu, sprzedawcy, robotnicy budowlani, pakowacze, robotnicy gospodarczy i magazynierzy. Najmniej bezrobotnych jest natomiast wśród filologów obcojęzycznych, inżynierów inżynierii środowiska, informatyków i specjalistów ds. ubezpieczeń społecznych.